เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - สาธารณูปโภคการไฟฟ้า

การขยายเขตไฟฟ้า ปัจจุบันมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์

ปัญหาคือไฟฟ้าส่องสว่างทางหรือที่สาธารณะยังไม่สามารถดำเนินการครอบคลุมพื้นที่ได้ทั้งหมด เนื่องจากพื้นที่ที่มีความต้องการให้ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างนั้นยังไม่เป็นที่สาธารณะ องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ตก จึงไม่สามารถดำเนินการได้เช่นเดียวกับถนน

การแก้ปัญหาคือ ประสานความร่วมมือกันในหลายๆ ฝ่าย เพื่อที่จะทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ และวิธีการที่จะดำเนินการแก้ไขอย่างไร ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลก็ได้ตั้งงบประมาณในส่วนนี้ไว้แล้ว และได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงเหตุผลเพื่อที่จะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาให้กับชุมชน ปัจจุบันในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลมีไฟฟ้าใช้การประปา

การประปา ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ตก มีระบบประปาหมู่บ้าน ครบทั้ง 9 หมู่บ้าน สามารถให้บริการได้ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์

แต่จะมีปัญหาขาดแคลนน้ำในช่วงหน้าแล้ง คือ หมู่ที่ 4 , หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 6 ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ตก ได้หาแนวทางแก้ไขปัญหาและได้นำบรรจุในแผนพัฒนาสี่ปีเพื่อที่จะพิจารณาดำเนินการในปีต่อไป เมื่อมีงบประมาณและความจำเป็นก็สามารถดำเนินโครงการได้ต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนต่อไป ปัจจุบันประชาชนมีประปาใช้ ดังนี้

(1) จำนวนครัวเรือนที่ใช้น้ำประปา 1,713 หลังคาเรือน
(2) หน่วยงานเจ้าของกิจการประปา ขององค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ตก 11 แห่ง
(3) ปริมาณการใช้น้ำประปาเฉลี่ย 64 ลบ.ม. ต่อวัน
(4) แหล่งน้ำดิบที่ใช้ผลิตน้ำประปาได้จาก
แม่น้ำปิง 7 แห่ง
คลองสระน้ำหนองใหญ่ - แห่ง (แหล่งน้ำผิวดิน)
แหล่งน้ำใต้ดิน 4 แห่ง0.02s. 0.50MB