นางสาวนภัสวรรณ บุตรดี
นายกอบต.ลานดอกไม้ตก
086 9234532

ออนไลน์ 193 คน

เยี่ยมชม 6,007 คน

บริการพื้นฐาน/สาธารณูปโภค
การคมนาคม

การคมนาคมระหว่างหมู่บ้าน ตำบล และจังหวัด ตำบลลานดอกไม้ตกมีถนนพหลโยธินตัดผ่านตำบลของหมู่ที่ 4,5,6 และมีถนนทางหลวงชนบทผ่านหมู่บ้าน หมู่ที่ 1,2,3,7,8,และ9 ติดแม่น้ำปิง การสัญจรสะดวก เพราะมีรถโดยสารผ่านตลอดวัน ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ตก
- มีถนนคอนกรีต จำนวน 31 สาย
- ถนนลาดยาง จำนวน 4 สาย
- ถนนลูกรังจำนวน 35 สายการโทรคมนาคม
(1) จำนวนชุมสายโทรศัพท์จำนวน จำนวน 1 ชุมสาย
(2) หอกระจายข่าวในพื้นที่ให้บริการได้ครอบคลุมร้อยละ 100 ของพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ตก


การโทรคมนาคม

(1) มีไปรษณีย์อนุญาต จำนวน 1 แห่ง ให้บริการ เวลา 08.00 – 16.00 น. ในวันจันทร์ – เสาร์ (วันเสาร์ครึ่งวัน) หยุดวันอาทิตย์


การไฟฟ้า

การขยายเขตไฟฟ้า ปัจจุบันมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์

ปัญหาคือไฟฟ้าส่องสว่างทางหรือที่สาธารณะยังไม่สามารถดำเนินการครอบคลุมพื้นที่ได้ทั้งหมด เนื่องจากพื้นที่ที่มีความต้องการให้ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างนั้นยังไม่เป็นที่สาธารณะ องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ตก จึงไม่สามารถดำเนินการได้เช่นเดียวกับถนน

การแก้ปัญหาคือ ประสานความร่วมมือกันในหลายๆ ฝ่าย เพื่อที่จะทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ และวิธีการที่จะดำเนินการแก้ไขอย่างไร ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลก็ได้ตั้งงบประมาณในส่วนนี้ไว้แล้ว และได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงเหตุผลเพื่อที่จะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาให้กับชุมชน ปัจจุบันในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลมีไฟฟ้าใช้


การประปา

การประปา ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ตก มีระบบประปาหมู่บ้าน ครบทั้ง 9 หมู่บ้าน สามารถให้บริการได้ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์

แต่จะมีปัญหาขาดแคลนน้ำในช่วงหน้าแล้ง คือ หมู่ที่ 4 , หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 6 ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ตก ได้หาแนวทางแก้ไขปัญหาและได้นำบรรจุในแผนพัฒนาสี่ปีเพื่อที่จะพิจารณาดำเนินการในปีต่อไป เมื่อมีงบประมาณและความจำเป็นก็สามารถดำเนินโครงการได้ต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนต่อไป ปัจจุบันประชาชนมีประปาใช้ ดังนี้

(1) จำนวนครัวเรือนที่ใช้น้ำประปา 1,713 หลังคาเรือน
(2) หน่วยงานเจ้าของกิจการประปา ขององค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ตก 11 แห่ง
(3) ปริมาณการใช้น้ำประปาเฉลี่ย 64 ลบ.ม. ต่อวัน
(4) แหล่งน้ำดิบที่ใช้ผลิตน้ำประปาได้จาก
แม่น้ำปิง 7 แห่ง
คลองสระน้ำหนองใหญ่ - แห่ง (แหล่งน้ำผิวดิน)
แหล่งน้ำใต้ดิน 4 แห่ง
เปลี่ยนภาษา