เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - บริการพื้นฐาน


การคมนาคม

การคมนาคมระหว่างหมู่บ้าน ตำบล และจังหวัด ตำบลลานดอกไม้ตกมีถนนพหลโยธินตัดผ่านตำบลของหมู่ที่ 4,5,6 และมีถนนทางหลวงชนบทผ่านหมู่บ้าน หมู่ที่ 1,2,3,7,8,และ9 ติดแม่น้ำปิง การสัญจรสะดวก เพราะมีรถโดยสารผ่านตลอดวัน ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ตก
- มีถนนคอนกรีต จำนวน 31 สาย
- ถนนลาดยาง จำนวน 4 สาย
- ถนนลูกรังจำนวน 35 สายการโทรคมนาคม
(1) จำนวนชุมสายโทรศัพท์จำนวน จำนวน 1 ชุมสาย
(2) หอกระจายข่าวในพื้นที่ให้บริการได้ครอบคลุมร้อยละ 100 ของพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ตก


การโทรคมนาคม

(1) มีไปรษณีย์อนุญาต จำนวน 1 แห่ง ให้บริการ เวลา 08.00 – 16.00 น. ในวันจันทร์ – เสาร์ (วันเสาร์ครึ่งวัน) หยุดวันอาทิตย์
0.02s. 0.50MB