นางสาวนภัสวรรณ บุตรดี
นายกอบต.ลานดอกไม้ตก
086 9234532

ออนไลน์ 210 คน

เยี่ยมชม 5,907 คน

ประวัติ/สภาพทั่วไป
ที่ตั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ตก ตั้งอยู่เลขที่ 1 หมู่ที่ 6 บ้านน้ำดิบ หลักกิโลเมตรที่ 472 ตำบลลานดอกไม้ตก อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร ห่างจากที่ว่าการอำเภอโกสัมพีนคร ประมาณ 12 กิโลเมตร ทิศเหนือติดต่อกับ ตำบลลานดอกไม้ตก ทิศใต้ติดต่อกับตำบลทรงธรรม ทิศตะวันตกติดต่อกับ ตำบลเพชรชมภู ทิศตะวันออกติดต่อกับแม่น้ำปิง ตำบลลานดอกไม้ตกมีพื้นที่ 40.22 ตารากิโลเมตร หรือ 25,138 ไร่ แยกเป็น

ลักษณะการใช้งาน จำนวนพื้นที่ไร่( โดยประมาณ )
พื้นที่การเกษตร 20,375
พื้นที่อยู่อาศัย 810
พื้นที่สาธารณะประโยชน์ 1,010
พื้นที่แม่น้ำ 2,255
พื้นที่ป่าและภูเขา 650

ลักษณะภูมิประเทศ

ตำบลลานดอกไม้ตก มีลักษณะภูมิประเทศเป็นพื้นที่ราบลุ่ม พื้นที่ราบริมฝั่งแม่น้ำ และพื้นที่ดอน ดังนี้

หมู่ที่ 1, 2, 3, 7, 8 และ 9 มีพื้นที่เป็นที่ราบริมแม่น้ำ
หมู่ 4 มีพื้นที่เป็นที่ราบ
หมู่ที่ 5, 6 และบางส่วนของหมู่ที่ 3, 4 และ 7 มีพื้นที่เป็นที่ดอน

ลักษณะภูมิอากาศ

เนื่องจากอำเภอโกสัมพีนคร ตั้งใหม่โดยแยกออกจากอำเภอเมืองกำแพงเพชรยังไม่มีสถานีตรวจอากาศ ดังนั้นจึงอาศัยข้อมูลจากสถานีตรวจอากาศจังหวัดกำแพงเพชร

อุณหภูมิ จากสถิติข้อมูลภูมิศาสตร์ของตำบลลานดอกไม้ตกมีอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 40 องศาเซลเซียสในเดือนเมษายน และต่ำสุดเฉลี่ย 23 องศาเซลเซียสในเดือนมกราคม อุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปีอยู่ที่ 32 องศาเซลเซียส


ประชากร
จำนวนประชากร (คน)
หมู่ที่ชื่อหมู่บ้านชาย (คน)หญิง (คน)รวม (คน)
1หมู่บ้านลานดอกไม้ 219 254 473
2หมู่บ้านลานดอกไม้ 232 283 515
3หมู่บ้านเกาะพิมูล 311 323 634
4หมู่บ้านเนินกรวด 431 462 893
5หมู่บ้านใหม่เด่นหว้า 172 194 366
6หมู่บ้านน้ำดิบ 261 228 489
7หมู่บ้านคลองคล้า 282 265 547
8หมู่บ้านอมฤต 237 258 495
9หมู่บ้านลานเพชร 225 233 458
รวม2,370 2,500 4,870
เปลี่ยนภาษา