เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - ประกาศ

หัวข้ออ่านวันที่
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256377 ต.ค. 62
โครงการปรับปรุงต่อเติมที่ทำการ อบต.ลานดอกไม้ตก614 ม.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า หมู่ที่ ๙ บ้านลานเพชร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)619 ธ.ค. 61
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า หมู่ที่ 9 บ้านลานเพชร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)527 พ.ย. 61
โครงการสนับสนุนนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล (ที่มีส่วนผสมของยางพารา) ก่อสร้างสนามเอนกประสงค์ ศพด.อบต.ลานดอกไม้ตก ผิวยางพารา ๑๐๐% ความกว้าง ๑๐.๐๐ เมตร ความยาว ๑๖.๐๐ เมตร215 มิ.ย. 61
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางพาราแอสฟัสติกคอนกรีต ทางเข้า-ออก ที่ทำการ อบต.ลานดอกไม้ตก ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๖๐ เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๕๒.๐๐ เมตร216 พ.ค. 61
โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคลองหนองหัวควาย หมู่ที่ ๕ บ้านใหม่เด่นหว้า221 ก.พ. 61
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางที่มีส่วนผสมของยางพาราบริเวณที่ทำการ อบต.ลานดอกไม้ตก221 ก.พ. 61
โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ อปพร. จำนวน 1 แห่ง312 ก.พ. 61
โครงการขุดลอกคลองยายเทียว หมู่ที่ 5 บ้านใหม่เด่นหว้า212 ก.พ. 61
โครงการก่อสร้างหอประชุม อบต.ลานดอกไม้ตก อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร222 พ.ค. 60
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างผนังป้องกันตลิ่งคลองวังชมพู ซ. ขนมเปี๊ยะ หมู่ที่ 2 บ้านลานดอกไม้ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย (ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด)216 ธ.ค. 59
ลำดับที่ 1-12 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB