นางสาวนภัสวรรณ บุตรดี
นายกอบต.ลานดอกไม้ตก
086 9234532

ออนไลน์ 195 คน

เยี่ยมชม 6,018 คน

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
วันที่นำขึ้นเรื่อง
8 มี.ค. 64การอุดหนุนเงินให้หน่วยงานอื่น แชร์  
8 มี.ค. 64การเบิกค่าเช่าบ้าน แชร์  
8 มี.ค. 64การฝึกอบรม แชร์  
8 มี.ค. 64การเดินทางไปราชการ แชร์  
8 มี.ค. 64การตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แชร์  
8 มี.ค. 64การรจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ แชร์  
10 พ.ย. 63คู่มือหนังสือสั่งการเกี่ยวกับการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน และขอความเป็นธรรม แชร์  
10 พ.ย. 63คู่มือปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง แชร์  
10 พ.ย. 63คู่มือการร่างข้อกำหนดของท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง แชร์  
10 พ.ย. 63คู่มือการจัดทำและประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ แชร์  
ลำดับ 1-10 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 10 รายการ
เปลี่ยนภาษา