เมนูหลัก

บุคลากร - ส่วนราชการ

ผู้บริหารส่วนราชการ

 • นายสิธน เพียรอดวงษ์

  ปลัดอบต.ลานดอกไม้ตกสำนักปลัด

 • หัวหน้าสำนักปลัด

 • นางสาวโชติรสา บุญโท

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 • นางอรกช ขำอินทร์

  นักทรัพยากรบุคคล

 • จ่าเอก นิรัญ สายแก้วราช

  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย

 • นางสาวจามจุรี คำบุญ

  นักพัฒนาชุมชน

 • นักพัฒนาชุมชน

 • นางสาวมนัสนันท์ นุดเวช

  เจ้าพนักงานธุรการ

 • เจ้าพนักงานธุรการ

 • นายพัฒนา สุเชียง

  คนงานทั่วไป

 • นายคำรนณ์ ยวงลำใย

  พนักงานขับรถยนต์

 • นางโชติภัทร สถาพร

  นักการภารโรง

 • นายอัครเดช ยิ้มสรวล

  พนักงานสูบน้ำ (ลจ.ปจ)

 • นางสาวพรชนก กรัดภิบาล

  คนงานเครื่องสูบน้ำ

กองคลัง

 • นางอนงค์ มีสิทธิ์

  ผู้อำนวยการกองคลัง

 • นางฐิติพร สังข์ทอง

  นวก.การเงินและบัญชี

 • น.ส.วรชน คล้ายอ้น

  นักวิชาการพัสดุ

 • นางปัทมา ถึงทุ่ง

  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

 • นางวัลลภา ทองศรี

  เจ้าพนักงานธุรการ

กองช่าง

 • นายวีระเดช อดุลยาธร

  ผู้อำนวยการกองช่าง

 • นายวันชัย ถึงทุ่ง

  เจ้าพนักงานธุรการ

 • นายฉัตรชัย สังข์ทอง

  ผู้ช่วยนายช่างโยธา

 • นายเกรียงชัยศาล คำอินทร์

  ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

กองการศึกษาฯ

 • นางชลภัทธ์ สุขทรัพย์

  ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ

 • นส.สุวันเพ็ญ วรรณนาสิทธิโชค

  นักวิชาการศึกษา

 • นางสาวสุภาวดี ลาภเดโช

  นักจัดการงานทั่วไป (ลจ.ปจ)

 • น.ส.วราลักษณ์ กาญจนจันทร์

  ครู คส.2

 • นางเมธินี แสนใจกล้า

  ครู คส.1

0.01s. 0.75MB