นางสาวนภัสวรรณ บุตรดี
นายกอบต.ลานดอกไม้ตก
086 9234532

ออนไลน์ 214 คน

เยี่ยมชม 5,965 คน

กำนันผู้ใหญ่บ้าน

กำนัน

 • นายวิชัย แตงไทย

  กำนัน

  086-5909349ผู้ใหญ่บ้าน

 • นายสนั่น ภู่ภีโญ

  หมู่ที่ 1

  086-9388589

 • นายยงยุธ สุกทับ

  หมู่ที่ 2

  098-8177307

 • นายวิชัย แตงไทย

  หมู่ที่ 3

  086-5909349

 • นายวีรวุฒ สุขอร่าม

  หมู่ที่ 4

  0824056578

 • นางอำพัน สายแปลง

  หมู่ที่ 5

  086-2110276

 • สิบตรีฉัตรชัย พัดทอง

  หมู่ที่ 6

  089-9572725

 • นางอาสม แป้นปั่น

  หมู่ที่ 7

  095-3157745

 • นายรุ่งโรจน์ เดชัผล

  หมู่ที่ 8

  087-3154078

 • นางทวีป เอมศิริ

  หมู่ที่ 9

  061-6844685เปลี่ยนภาษา