นางสาวนภัสวรรณ บุตรดี
นายกอบต.ลานดอกไม้ตก
086 9234532

ออนไลน์ 178 คน

เยี่ยมชม 5,981 คน

สมาชิกสภา

ผู้บริหารส่วนสภา

 • นายประสิทธิ์ ถาวร

  ประธานสภาอบต.ลานดอกไม้ตก

 • นายมนัส รุ่งสว่าง

  รองประธานสภาอบต.ลานดอกไม้ตกสมาชิกสภา

 • นายพะไว แก่งศิริ

  ส.อบต. หมู่ที่ 1

 • นายพนม ทองลิ่ม

  ส.อบต. หมู่ที่ 1

 • นายอุส่าห์ อ่ำครอง

  ส.อบต. หมู่ที่ 2

 • นางศิริวรรณ สถาพร

  ส.อบต. หมู่ที่ 2

 • นางประชิต อรรควงษ์

  ส.อบต. หมู่ที่ 3

 • นายบุญส่ง โพไข่

  ส.อบต. หมู่ที่ 3

 • นายโชค วัสโสสะ

  ส.อบต. หมู่ที่ 4

 • นายวิมล เอี่ยมอ่ำ

  ส.อบต. หมู่ที่ 5

 • นายชูศักดิ์ รอดเมือง

  ส.อบต. หมู่ที่ 5

 • นางบุญรอด อ่วมสถิตย์

  ส.อบต. หมู่ที่ 6

 • นายเอกศักดิ์ จำปาขันธ์

  ส.อบต. หมู่ที่ 6

 • นางน่าน ทรัพย์พูล

  ส.อบต. หมู่ที่ 7

 • นายระวิ สถาพร

  ส.อบต. หมู่ที่ 7

 • นางคะเน แก่นจันทร์

  ส.อบต. หมู่ที่ 8

 • นางเรืองรอง วงศ์ฐานะ

  ส.อบต. หมู่ที่ 8

 • นางสาย เอี่ยมอ่ำ

  ส.อบต. หมู่ที่ 9เปลี่ยนภาษา