นางสาวนภัสวรรณ บุตรดี
นายกอบต.ลานดอกไม้ตก
086 9234532

ออนไลน์ 186 คน

เยี่ยมชม 5,871 คน

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์


" ครอบครัวเป็นสุข ชุมชนเช้มแข็ง เศรษฐกิจแข็งแรง สังคมยั่งยืน "

เปลี่ยนภาษา