นางสาวนภัสวรรณ บุตรดี
นายกอบต.ลานดอกไม้ตก
086 9234532

ออนไลน์ 170 คน

เยี่ยมชม 6,050 คน

บทบาทและอำนาจหน้าที่
กดแถบสีฟ้าด้านล่างเพื่อดูบทบาทและอำนาจหน้าที่แต่ละส่วนงาน

อำนาจหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.)
อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
1. มีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (มาตรา 66)

2. ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายองค์การบริหารส่วนตำบลมีหน้าที่ต้องทำในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ดังต่อไปนี้ (มาตรา 67)
   (1) จัดให้มีการบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก
   (2) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
   (3) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ
   (4) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
   (5) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
   (6) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
   (7) คุ้มครองดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
   (8) บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
   (9) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมาย โดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความจำเป็น และสำคัญ

3. ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายองค์การบริหารส่วนตำบลอาจจัดทำกิจกรรมในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ดังต่อไปนี้ (มาตรา 68)
   (1) ให้มีน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค และการเกษตร
   (2) ให้มีการบำรุงรักษาการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
   (3) ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ
   (4) ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจ และสวนสาธารณะ
   (5) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์
   (6) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว
   (7) บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร
   (8) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
   (9) หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล
   (10) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม
   (11) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์
   (12) การท่องเที่ยว
   (13) การผังเมือง

4. การดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ของกระทรวง ทบวง กรม หรือองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ ในอันที่จะดำเนิน กิจการใด ๆ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในตำบลต้องแจ้งให้องค์การบริหารส่วนตำบลทราบล่วงหน้าตามสมควร หากองค์การบริหารส่วนตำบลมีความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินกิจการดังกล่าว ให้นำความเห็นขององค์การบริหารส่วนตำบลไปประกอบการพิจารณาดำเนินกิจการนั้นด้วย (มาตรา 69)

5. การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล การจัดทำงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น และหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด (มาตรา 69/1)

6. มีสิทธิได้รับทราบข้อมูลและข่าวสารจากทางราชการในเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินกิจการของทางราชการในตำบล เว้นแต่ข้อมูลหรือข่าวสารที่ทางราชการถือว่าเป็นความลับเกี่ยวกับ การรักษาความมั่นคงแห่งชาติ (มาตรา 70)

7. ออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อใช้บังคับในตำบลได้เท่าที่ไม่ขัดต่อกฎหมายหรืออำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ในการนี้จะกำหนดค่าธรรมเนียมที่จะเรียกเก็บและกำหนดโทษปรับผู้ฝ่าฝืนด้วยก็ได้แต่มิให้กำหนดโทษปรับเกิน 1,000 บาท เว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น (มาตรา 71)

8. อาจขอให้ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้าง ของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นไปดำรงตำแหน่งหรือปฏิบัติกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นการชั่วคราวได้โดย ไม่ขาดจากต้นสังกัดเดิม (มาตรา 72)

9. อาจทำกิจการนอกเขตองค์การบริหารส่วนตำบล หรือร่วมกับสภาตำบล องค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อกระทำกิจการร่วมกันได้ (มาตรา 73)

อำนาจหน้าที่ตามตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ดังนี้ (มาตรา 16)
   (1) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
   (2) การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ
   (3) การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ
   (4) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่น ๆ
   (5) การสาธารณูปการ
   (6) การส่งเสริม การฝึกและประกอบอาชีพ
   (7) การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน
   (8) การส่งเสริมการท่องเที่ยว
   (9) การจัดการศึกษา
   (10) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส
   (11) การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น
   (12) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
   (13) การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
   (14) การส่งเสริมการกีฬา
   (15) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
   (16) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
   (17) การรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
   (18) การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย
   (19) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
   (20) การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนกิจสถาน
   (21) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์
   (22) การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์
   (23) การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพและสาธารณสถานอื่น ๆ
   (24) การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
   (25) การผังเมือง
   (26) การขนส่ง และการวิศวกรรมจราจร
   (27) การดูแลรักษาที่สาธารณะ
   (28) การควบคุมอาคาร
   (29) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
   (30) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและการสนับสนุน การป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน
   (31) กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น

๑.๑ งานบริหารงานทั่วไป
   - งานสารบรรณ
   - งานอำนวยการและประสานงานข้อมูลข่าวสาร
   - งานติดตามและประเมินผล
   - งานข้อมูลและประชาสัมพันธ์
   - งานวางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
   - งานจัดทำฎีกาและเบิกจ่ายเงิน
   - งานดูแลอาคารสถานที่สำนักงาน
   - งานเลือกตั้ง

๑.๒ งานการเจ้าหน้าที่
   - งานนโยบายการบริหารงานบุคคล
   - งานทะเบียนประวัติพนักงาน
   - งานการคัดเลือก/สอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
   - งานการปรับปรุงตำแหน่งสายงานปฏิบัติและสายงานบริหาร
   - งานการเลื่อนขั้นพนักงานส่วนตำบล/ครู/ลูกจ้างประจำ/พนักงานจ้าง
   - งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
   - งานการกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ฯ
   - งานการจัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ปี
   - งานธุรการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล
   - งานสรรหาและแต่งตั้งพนักงานจ้าง
   - งานพัฒนาบุคลากร

๑.๓ งานนโยบายและแผน
   - งานนโยบายและแผน
   - งานวิชาการ
   - งานข้อมูลและประชาสัมพันธ์
   - งานงบประมาณ

๑.๔ งานกฎหมายและคดี
   - งานกฎหมาย งานคดี และนิติกรรม
   - งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ์
   - งานข้อบัญญัติและระเบียบ
   - งานการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนตำบล/พนักงานจ้าง
   - งานข้อบัญญัติและระเบียบ

๑.๕ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
   - งานอำนวยการและป้องกัน
   - งานศูนย์อำนวยการ อปพร.
   - งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
   - งานรักษาความสงบเรียบร้อย
   - งานรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
   - งานช่วยเหลือฟื้นฟู

๑.๖ งานส่งเสริมกิจการสภา
   - งานธุรการสภา
   - งานระเบียบข้อบังคับประชุม
   - งานการประชุม
   - งานอำนวยการและประสานงาน

๑.๗ งานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน
   - งานสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน
   - งานสวัสดิการสังคมสงเคราะห์
   - งานส่งเสริมสุขภาพเด็ก เยาวชน ผู้พิการ
   - งานข้อมูลเด็ก และเยาวชน
   - งานฝึกอบรมส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก และเยาวชน
   - งานสงเคราะห์เด็ก สตรี คนชรา ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส
   - งานข้อมูลการสงเคราะห์ และการจัดสวัสดิการต่าง ๆ
   - งานฝึกอบรมการส่งเสริมอาชีพ
   - งานส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
   - งานพัฒนาศักยภาพกลุ่มและส่งเสริมกองทุนกลุ่มอาชีพ

๑.๘ งานส่งเสริมการเกษตร
   - งานวิชาการเกษตรและเทคโนโลยี
   - งานควบคุมและป้องกันโรคระบาดสัตว์
   - งานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรฯ
   - งานส่งเสริมอาชีพเกษตรกร

๑.๙ งานป้องกันและควบคุมโรค
   - งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
   - งานบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
   - งานยาเสพติด
   - งานสุขาภิบาลอาหารและสถานประกอบการ
   - งานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
   - งานอนามัยชุมชน
   - งานรักษาความสะอาด
   - งานกำจัดขยะมูลฝอยและน้ำเสีย
   - งานส่งเสริมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

๑.๑๐ งานงบประมาณ
   - งานรวบรวมข้อมูล
   - งานสถิติและการวิเคราะห์
   - งานงบประมาณรายจ่าย

๒.๑ งานธุรการ
   - งานสารบรรณ
   - งานบริหารทั่วไป
   - งานติดต่อประสานงาน

๒.๒ งานการเงิน
   - งานการเงิน
   - งานรับเงินเบิกจ่ายเงิน
   - งานจัดทำฎีกาและเบิกจ่ายเงิน
   - งานเก็บรักษาเงิน

๒.๓ งานบัญชี
   - งานการบัญชี
   - งานทะเบียนการควบคุมการเบิกจ่ายเงิน
   - งานงบการเงินและงบทดลอง
   - งานแสดงฐานะทางการเงิน

๒.๔ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
   - งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมละค่าเช่า
   - งานพัฒนารายได้และแผนที่ภาษี
   - งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ
   - งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้

๒.๕ งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
   - งานการจัดหาพัสดุ
   - งานบริหารพัสดุ
   - งานทะเบียนทรัพย์สิน

๓.๑ งานธุรการ
   - งานสารบรรณ
   - งานบริหารทั่วไป
   - งานติดต่อประสานงาน

๓.๒ งานก่อสร้าง
   - งานก่อสร้างและบูรณะถนน
   - งานก่อสร้างสะพาน
   - งานข้อมูลก่อสร้าง

๓.๓ งานออกแบบและควบคุมอาคาร
   - งานประเมินราคา
   - งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร
   - งานออกแบบและบริการข้อมูล

๓.๔ งานสาธารณูปโภค
   - งานประสานสาธารณูปโภคและกิจการประปา
   - งานระบายน้ำ
   - งานไฟฟ้าสาธารณะ

๓.๕ งานผังเมือง
   - งานสำรวจและแผนที่
   - งานวางผังพัฒนาเมือง
   - งานควบคุมทางผังเมือง
   - งานจัดรูปที่ดินและพัฒนาเมือง

๔.๑ งานธุรการ
   - งานสารบรรณ
   - งานบริหารทั่วไป
   - งานติดต่อประสานงาน

๔.๒ งานบริหารการศึกษา
   - งานบริหารการศึกษาปฐมวัย
   - งานพัฒนาศูนย์การเรียนการสอน
   - งานจัดทำสื่อการเรียนการสอน

๔.๓ งานส่งเสริมการศึกษา
   - งานบริหารการศึกษา
   - งานการส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
   - งานกิจการโรงเรียน

๔.๔ งานส่งเสริมการท่องเที่ยวกีฬาและนันทนาการ
   - งานพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
   - งานประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว
   - งานกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว
   - งานส่งเสริมการกีฬา
   - งานกิจกรรมนันทนาการ
   - งานติดต่อประสานงาน

๔.๕ งานศาสนา และวัฒนธรรม
   - งานประชาสัมพันธ์งานศาสนา และวัฒนธรรม
   - งานติดต่อประสานงานงานศาสนา และวัฒนธรรม

เปลี่ยนภาษา