เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

หัวข้ออ่านวันที่
โครงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น (หนูน้อยกับวันลอยกระทง)235 พ.ย. 63
โครงการประเพณีวันลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564285 พ.ย. 63
กิจกรรมพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่ (5 ส)16116 ต.ค. 63
การจัดเก็บภาษีท้องถิ่นปี 2564296 ต.ค. 63
ปฏิทินการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2564436 ต.ค. 63
การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ 2565266 ต.ค. 63
เกณฑ์คุณภาพน้ำประปา399 ก.ย. 63
คำชี้แจงการส่งแบบประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง471 ก.ย. 63
การให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนผู้ประสบสาธารณภัย5828 ส.ค. 63
วัดในตำบลลานดอกไม้ตก7927 ส.ค. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ตก325 ส.ค. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ตก443 ส.ค. 63
โครงการส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับภัยและฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25636331 ก.ค. 63
โครงการด้านสิ่งแวดล้อม ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน8431 ก.ค. 63
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ตก สมัยวิสามัญ สมัยที 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 256312331 ก.ค. 63
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563913 ก.ค. 63
ประกาศกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของ อบต. (ฉ.แก้ไขให้เป็นไปตามประเภท)469 มิ.ย. 63
กิจกรรมรณรงค์เพื่อลดค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กPM2.5 ในเขตตำบลลานดอกไม้ตก ตามแผนการดำเนินการฯ ให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน8416 มี.ค. 63
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ให้กับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลานดอกไม้ตก8016 มี.ค. 63
กิจกรรมรณรงค์เพื่อลดค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กPM2.5 ในเขตตำบลลานดอกไม้ตก ตามแผนการดำเนินการฯ ให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน11217 ก.พ. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/3 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB