เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

หัวข้ออ่านวันที่
‼️อาการต้องสงสัย ‼️ "ไวรัสโคโรน่าสายพันธ์ุใหม่" 2019613 ก.พ. 63
กิจกรรมลดค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5913 ก.พ. 63
โครงการส่งเสริมงานด้านสาธารณสุข โดยฝึกอบรมให้ความรู้และป้องกันโรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อ โรคอุบัติใหม่ ขององค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ตก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25632613 ก.พ. 63
สาระน่ารู้ เกี่ยวกับสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (PM 2.5)922 ม.ค. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ตก เรื่อง กำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ พ.ศ.25631022 ม.ค. 63
มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา PM 2.51422 ม.ค. 63
การชำระภาษีประจำปี พ.ศ.2563256 ม.ค. 63
โครงการส่งเสริม คุณธรรมจริยธรรม ให้กับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล ครู ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ตก ประจำปีงบประมาณ 25608522 พ.ย. 62
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ให้กับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล ครู ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ตก ประจำปีงบประมาณ 25619022 พ.ย. 62
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2562 ขององค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ตก 11122 พ.ย. 62
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ตก ประจำปี ๒๕๖๓5021 พ.ย. 62
แนวทางการจัดเก็บภาษี5018 พ.ย. 62
โครงการเอื้ออาทรผู้สูงวัย ใส่ใจสุขภาพ ประจำปี 25619920 ก.ย. 62
วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 25618120 ก.ย. 62
โครงการอบรมทบทวนความรู้ผู้ดูแลระบบประปา ประจำปี 256010520 ก.ย. 62
โครงการ ตรวจสุขภาพเด็กและพัฒนาการของเด็กนักเรียน7220 ก.ย. 62
โครงการ วันเด็กแห่งชาติ9520 ก.ย. 62
กิจกรรมทำบุญปีใหม่7920 ก.ย. 62
โครงการ พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ9420 ก.ย. 62
สิ่งแวดล้อมน่ารู้4322 ก.ค. 62
ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.75MB