เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

หัวข้ออ่านวันที่
กิจกรรมรณรงค์เพื่อลดค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กPM2.5 ในเขตตำบลลานดอกไม้ตก ตามแผนการดำเนินการฯ ให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน4616 มี.ค. 63
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ให้กับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลานดอกไม้ตก4916 มี.ค. 63
กิจกรรมรณรงค์เพื่อลดค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กPM2.5 ในเขตตำบลลานดอกไม้ตก ตามแผนการดำเนินการฯ ให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน7317 ก.พ. 63
กิจกรรมลดค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.57513 ก.พ. 63
‼️อาการต้องสงสัย ‼️ "ไวรัสโคโรน่าสายพันธ์ุใหม่" 201915913 ก.พ. 63
โครงการส่งเสริมงานด้านสาธารณสุข โดยฝึกอบรมให้ความรู้และป้องกันโรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อ โรคอุบัติใหม่ ขององค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ตก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256310313 ก.พ. 63
สาระน่ารู้ เกี่ยวกับสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (PM 2.5)5822 ม.ค. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ตก เรื่อง กำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ พ.ศ.25634922 ม.ค. 63
มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา PM 2.55322 ม.ค. 63
การชำระภาษีประจำปี พ.ศ.2563746 ม.ค. 63
โครงการส่งเสริม คุณธรรมจริยธรรม ให้กับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล ครู ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ตก ประจำปีงบประมาณ 256016822 พ.ย. 62
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ให้กับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล ครู ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ตก ประจำปีงบประมาณ 256114222 พ.ย. 62
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2562 ขององค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ตก 21322 พ.ย. 62
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ตก ประจำปี ๒๕๖๓9721 พ.ย. 62
แนวทางการจัดเก็บภาษี9418 พ.ย. 62
โครงการเอื้ออาทรผู้สูงวัย ใส่ใจสุขภาพ ประจำปี 256114320 ก.ย. 62
วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 256113720 ก.ย. 62
โครงการอบรมทบทวนความรู้ผู้ดูแลระบบประปา ประจำปี 256016620 ก.ย. 62
โครงการ ตรวจสุขภาพเด็กและพัฒนาการของเด็กนักเรียน12520 ก.ย. 62
โครงการ วันเด็กแห่งชาติ14320 ก.ย. 62
ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB