เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

หัวข้ออ่านวันที่
เกณฑ์คุณภาพน้ำประปา89 ก.ย. 63
คำชี้แจงการส่งแบบประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง61 ก.ย. 63
การให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนผู้ประสบสาธารณภัย2928 ส.ค. 63
วัดในตำบลลานดอกไม้ตก1027 ส.ค. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ตก155 ส.ค. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ตก153 ส.ค. 63
โครงการส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับภัยและฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25635031 ก.ค. 63
โครงการด้านสิ่งแวดล้อม ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน3131 ก.ค. 63
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ตก สมัยวิสามัญ สมัยที 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 25631631 ก.ค. 63
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563483 ก.ค. 63
ประกาศกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของ อบต. (ฉ.แก้ไขให้เป็นไปตามประเภท)339 มิ.ย. 63
กิจกรรมรณรงค์เพื่อลดค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กPM2.5 ในเขตตำบลลานดอกไม้ตก ตามแผนการดำเนินการฯ ให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน5516 มี.ค. 63
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ให้กับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลานดอกไม้ตก6616 มี.ค. 63
กิจกรรมรณรงค์เพื่อลดค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กPM2.5 ในเขตตำบลลานดอกไม้ตก ตามแผนการดำเนินการฯ ให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน8017 ก.พ. 63
กิจกรรมลดค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.59113 ก.พ. 63
‼️อาการต้องสงสัย ‼️ "ไวรัสโคโรน่าสายพันธ์ุใหม่" 201920113 ก.พ. 63
โครงการส่งเสริมงานด้านสาธารณสุข โดยฝึกอบรมให้ความรู้และป้องกันโรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อ โรคอุบัติใหม่ ขององค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ตก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256313013 ก.พ. 63
สาระน่ารู้ เกี่ยวกับสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (PM 2.5)7122 ม.ค. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ตก เรื่อง กำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ พ.ศ.25635822 ม.ค. 63
มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา PM 2.56622 ม.ค. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/3 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB