เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
เกณฑ์คุณภาพน้ำประปา69 ก.ย. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ตก เรื่องการตรวจสอบการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุ คนพิการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ตก73 ก.ย. 63
ประชาสัมพันธ์ปฏิทินการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยพิการประจำเดือนกันยายน 2563111 ก.ย. 63
คำชี้แจงการส่งแบบประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง41 ก.ย. 63
การให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนผู้ประสบสาธารณภัย2728 ส.ค. 63
วัดในตำบลลานดอกไม้ตก827 ส.ค. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ตก155 ส.ค. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ตก153 ส.ค. 63
โครงการส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับภัยและฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25635031 ก.ค. 63
โครงการด้านสิ่งแวดล้อม ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน3131 ก.ค. 63
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ตก สมัยวิสามัญ สมัยที 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 25631531 ก.ค. 63
กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น2614 ก.ค. 63
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563473 ก.ค. 63
ประกาศกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของ อบต. (ฉ.แก้ไขให้เป็นไปตามประเภท)339 มิ.ย. 63
กิจกรรมรณรงค์เพื่อลดค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กPM2.5 ในเขตตำบลลานดอกไม้ตก ตามแผนการดำเนินการฯ ให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน5516 มี.ค. 63
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ให้กับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลานดอกไม้ตก6516 มี.ค. 63
กิจกรรมรณรงค์เพื่อลดค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กPM2.5 ในเขตตำบลลานดอกไม้ตก ตามแผนการดำเนินการฯ ให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน8017 ก.พ. 63
กิจกรรมลดค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.59013 ก.พ. 63
‼️อาการต้องสงสัย ‼️ "ไวรัสโคโรน่าสายพันธ์ุใหม่" 201920113 ก.พ. 63
โครงการส่งเสริมงานด้านสาธารณสุข โดยฝึกอบรมให้ความรู้และป้องกันโรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อ โรคอุบัติใหม่ ขององค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ตก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256312813 ก.พ. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/4 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB