เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
กิจกรรมรณรงค์เพื่อลดค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กPM2.5 ในเขตตำบลลานดอกไม้ตก ตามแผนการดำเนินการฯ ให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน2916 มี.ค. 63
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ให้กับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลานดอกไม้ตก4116 มี.ค. 63
กิจกรรมรณรงค์เพื่อลดค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กPM2.5 ในเขตตำบลลานดอกไม้ตก ตามแผนการดำเนินการฯ ให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน6217 ก.พ. 63
กิจกรรมลดค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.56313 ก.พ. 63
‼️อาการต้องสงสัย ‼️ "ไวรัสโคโรน่าสายพันธ์ุใหม่" 201912113 ก.พ. 63
โครงการส่งเสริมงานด้านสาธารณสุข โดยฝึกอบรมให้ความรู้และป้องกันโรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อ โรคอุบัติใหม่ ขององค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ตก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25639013 ก.พ. 63
สาระน่ารู้ เกี่ยวกับสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (PM 2.5)5222 ม.ค. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ตก เรื่อง กำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ พ.ศ.25633822 ม.ค. 63
มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา PM 2.54622 ม.ค. 63
ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนคลังปัญญาผู้สูงอายุ857 ม.ค. 63
ประชาสัมพันธ์ปฏิทินการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 25631977 ม.ค. 63
การชำระภาษีประจำปี พ.ศ.2563656 ม.ค. 63
ประชาสัมพันธ์ การโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ โดยกรมบัญชีการ ตั้งแต่เดือน มกราคม 2563 เป็นต้นไป1766 ม.ค. 63
ประชาสัมพันธ์การโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนธันวาคม 2562663 ธ.ค. 62
รับโอนพนักงานส่วนตำบลเพื่อดำรงตำแหน่งที่ว่าง8226 พ.ย. 62
ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 256413724 พ.ย. 62
แผนผังแสดงขั้นตอนระยะเวลาการดำเนินการรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ป่วยเอดส์7824 พ.ย. 62
โครงการส่งเสริม คุณธรรมจริยธรรม ให้กับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล ครู ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ตก ประจำปีงบประมาณ 256014722 พ.ย. 62
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ให้กับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล ครู ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ตก ประจำปีงบประมาณ 256113622 พ.ย. 62
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2562 ขององค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ตก 19922 พ.ย. 62
ลำดับที่ 1-20 | 1/3 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.75MB