เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
อัตราภาษีป้าย บังคับใช้ 1 มกราคม 2564812 ม.ค. 64
โครงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น (หนูน้อยกับวันลอยกระทง)195 พ.ย. 63
โครงการประเพณีวันลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564265 พ.ย. 63
กิจกรรมพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่ (5 ส)15816 ต.ค. 63
การจัดเก็บภาษีท้องถิ่นปี 2564256 ต.ค. 63
ปฏิทินการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2564386 ต.ค. 63
การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ 2565246 ต.ค. 63
การรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565256 ต.ค. 63
เกณฑ์คุณภาพน้ำประปา379 ก.ย. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ตก เรื่องการตรวจสอบการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุ คนพิการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ตก533 ก.ย. 63
ประชาสัมพันธ์ปฏิทินการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยพิการประจำเดือนกันยายน 2563601 ก.ย. 63
คำชี้แจงการส่งแบบประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง451 ก.ย. 63
การให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนผู้ประสบสาธารณภัย5628 ส.ค. 63
วัดในตำบลลานดอกไม้ตก7127 ส.ค. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ตก295 ส.ค. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ตก423 ส.ค. 63
โครงการส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับภัยและฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25636131 ก.ค. 63
โครงการด้านสิ่งแวดล้อม ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน8231 ก.ค. 63
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ตก สมัยวิสามัญ สมัยที 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 256312031 ก.ค. 63
กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น4014 ก.ค. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/4 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.75MB