เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
‼️อาการต้องสงสัย ‼️ "ไวรัสโคโรน่าสายพันธ์ุใหม่" 2019613 ก.พ. 63
กิจกรรมลดค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5913 ก.พ. 63
โครงการส่งเสริมงานด้านสาธารณสุข โดยฝึกอบรมให้ความรู้และป้องกันโรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อ โรคอุบัติใหม่ ขององค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ตก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25632613 ก.พ. 63
สาระน่ารู้ เกี่ยวกับสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (PM 2.5)922 ม.ค. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ตก เรื่อง กำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ พ.ศ.25631022 ม.ค. 63
มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา PM 2.51422 ม.ค. 63
ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนคลังปัญญาผู้สูงอายุ277 ม.ค. 63
ประชาสัมพันธ์ปฏิทินการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 25631187 ม.ค. 63
การชำระภาษีประจำปี พ.ศ.2563256 ม.ค. 63
ประชาสัมพันธ์ การโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ โดยกรมบัญชีการ ตั้งแต่เดือน มกราคม 2563 เป็นต้นไป1056 ม.ค. 63
ประชาสัมพันธ์การโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนธันวาคม 2562363 ธ.ค. 62
รับโอนพนักงานส่วนตำบลเพื่อดำรงตำแหน่งที่ว่าง5326 พ.ย. 62
ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 25649024 พ.ย. 62
แผนผังแสดงขั้นตอนระยะเวลาการดำเนินการรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ป่วยเอดส์4824 พ.ย. 62
โครงการส่งเสริม คุณธรรมจริยธรรม ให้กับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล ครู ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ตก ประจำปีงบประมาณ 25608522 พ.ย. 62
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ให้กับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล ครู ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ตก ประจำปีงบประมาณ 25619022 พ.ย. 62
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2562 ขององค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ตก 11122 พ.ย. 62
ประกาศรับโอน(ย้าย)ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารที่ว่าง3922 พ.ย. 62
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ตก ประจำปี ๒๕๖๓5021 พ.ย. 62
แนวทางการจัดเก็บภาษี4318 พ.ย. 62
ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB