นางสาวนภัสวรรณ บุตรดี
นายกอบต.ลานดอกไม้ตก
086 9234532

ออนไลน์ 177 คน

เยี่ยมชม 6,023 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

การให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนผู้ประสบสาธารณภัย

28 สิงหาคม 2563 91 ครั้ง วรชน คล้ายอ้น แชร์  

รับมอบวัสดุซ่อมแซมบ้าน และเงินช่วยเหลือ ผู้ประสบภัย..ไฟไหม้บ้าน นายสุพล จีนเพชร หมู่ที่ 4 ตำบลลานดอกไม้ตก อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร เมื่อวันที่ 25  สิงหาคม  2563

เอกสารแนบ 16 ไฟล์
.479.90 KB   แสดงภาพ
.339.46 KB   แสดงภาพ
.326.72 KB   แสดงภาพ
.346.97 KB   แสดงภาพ
.285.27 KB   แสดงภาพ
.251.13 KB   แสดงภาพ
.519.88 KB   แสดงภาพ
.359.46 KB   แสดงภาพ
.352.57 KB   แสดงภาพ
.400.03 KB   แสดงภาพ
.400.19 KB   แสดงภาพ
.460.33 KB   แสดงภาพ
.498.10 KB   แสดงภาพ
.510.53 KB   แสดงภาพ
.433.76 KB   แสดงภาพ
.485.09 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา