นางสาวนภัสวรรณ บุตรดี
นายกอบต.ลานดอกไม้ตก
086 9234532

ออนไลน์ 174 คน

เยี่ยมชม 6,062 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาภูมิทัศน์ ทำความสะอาดริมแม่น้ำปิง เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563

7 ธันวาคม 2563 8 ครั้ง วรชน คล้ายอ้น แชร์  

วันที่ 5 ธันวาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ตก ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาภูมิทัศน์ ทำความสะอาดริมแม่น้ำปิง เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 ขึ้น เพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้แสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อเป็นการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ สร้างความรักความสามัคคีของประชาชน ทั้งตระหนักถึงคุณค่าของแหล่งทรัพยากรธรรมชาติในตำบลลานดอกไม้ตก โดยดำเนินกิจกรรมบริเวณถนนคนเดิน ริมแม่น้ำปิง หมู่ที่ 8 บ้านอมฤต ตำบลลานดอกไม้ตก อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร มีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม 200 คน

เปลี่ยนภาษา