นางสาวนภัสวรรณ บุตรดี
นายกอบต.ลานดอกไม้ตก
086 9234532

ออนไลน์ 217 คน

เยี่ยมชม 5,956 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

เชิญร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ที่มีต่อองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ตก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

9 มีนาคม 2564 26 ครั้ง วรชน คล้ายอ้น แชร์  

องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ตก ขอเชิญประชาชนผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้เสียกับองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ตก ร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

โดยการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ที่มีต่อองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ตก ผ่าน 2 ช่องทาง ดังนี้   

ช่องทางที่ 1 ทางเว็บไซต์ https://itas.nacc.go.th/go/eit/e4zpte

ช่องทางที่ 2 ทาง QR Code ด้านล่างนี้

ประชาชนสามารถเข้ามาร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ตกขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมตอบแบบการรับรู้ฯ

เอกสารแนบ 2 ไฟล์
.32.52 KB   แสดงภาพ
.424.34 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา