นางสาวนภัสวรรณ บุตรดี
นายกอบต.ลานดอกไม้ตก
086 9234532

ออนไลน์ 187 คน

เยี่ยมชม 6,013 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่นำขึ้นเรื่อง
9 มี.ค. 64เชิญร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ที่มีต่อองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ตก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แชร์  
12 ก.พ. 64ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2560  แชร์  
8 ก.พ. 64คำแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร แชร์  
7 ธ.ค. 63โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาภูมิทัศน์ ทำความสะอาดริมแม่น้ำปิง เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563  แชร์  
5 พ.ย. 63โครงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น (หนูน้อยกับวันลอยกระทง) แชร์  
5 พ.ย. 63โครงการประเพณีวันลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แชร์  
16 ต.ค. 63กิจกรรมพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่ (5 ส) แชร์  
6 ต.ค. 63การจัดเก็บภาษีท้องถิ่นปี 2564 แชร์  
6 ต.ค. 63ปฏิทินการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2564 แชร์  
6 ต.ค. 63การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ 2565 แชร์  
9 ก.ย. 63เกณฑ์คุณภาพน้ำประปา แชร์  
1 ก.ย. 63คำชี้แจงการส่งแบบประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง แชร์  
28 ส.ค. 63การให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนผู้ประสบสาธารณภัย แชร์  
27 ส.ค. 63วัดในตำบลลานดอกไม้ตก แชร์  
5 ส.ค. 63ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ตก แชร์  
3 ส.ค. 63ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ตก แชร์  
31 ก.ค. 63โครงการส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับภัยและฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แชร์  
31 ก.ค. 63ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ตก สมัยวิสามัญ สมัยที 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 แชร์  
9 มิ.ย. 63ประกาศกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของ อบต. (ฉ.แก้ไขให้เป็นไปตามประเภท) แชร์  
16 มี.ค. 63กิจกรรมรณรงค์เพื่อลดค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กPM2.5 ในเขตตำบลลานดอกไม้ตก ตามแผนการดำเนินการฯ ให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/2 | แสดง 20 จาก 40 รายการ
เปลี่ยนภาษา