เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

โครงการส่งเสริมงานด้านสาธารณสุข โดยฝึกอบรมให้ความรู้และป้องกันโรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อ โรคอุบัติใหม่ ขององค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ตก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

แชร์

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ ได้รับมอบหมายจากท่านนายกฯ ดำเนินการจัดทำโครงการส่งเสริมงานด้านสาธารณสุข โดยฝึกอบรมให้ความรู้และป้องกันโรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อ โรคอุบัติใหม่ ฯ ประจำปีงบประมาณ 2563 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ตก อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร ให้กับผู้นำชุมชนในเขตพื้นที่ตำบลลานดอกไม้ตก เพื่อให้ทันเหตุการณ์ปัจจุบันเราจึงได้เรียนเชิญวิทยากรจากแต่ละหน่วยงาน บรรยายให้ความรู้และวิธีป้องกันในเรื่อง ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5  โรคโคโรนา ไข้หวัดนก อหิวาห์แอฟริกาในสุกร


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.50MB