เมนูหลัก

ข่าวสาร อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง (งบกลาง) เพื่อใช้จ่ายตามโครงการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนโดยเร่งด่วน จำนวน 2 โครงการอบต.หินดาต ปางศิลาทอง กำแพงเพชร
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต เรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลตำแหน่งสายงานผู้บริหารเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่างอบต.หินดาต ปางศิลาทอง กำแพงเพชร
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต เรื่อง ยกเลิกการรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่างอบต.หินดาต ปางศิลาทอง กำแพงเพชร
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564อบต.หินดาต ปางศิลาทอง กำแพงเพชร
ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๓ เป็นการทั่วไป เฉพาะในปี พ.ศ.๒๕๖๓อบต.หินดาต ปางศิลาทอง กำแพงเพชร
เกณฑ์คุณภาพน้ำประปาอบต.ลานดอกไม้ตก โกสัมพีนคร กำแพงเพชร
โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ที่ 12 บ้านคลองมะนาว ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชรอบต.หินดาต ปางศิลาทอง กำแพงเพชร
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ตก เรื่องการตรวจสอบการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุ คนพิการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ตกอบต.ลานดอกไม้ตก โกสัมพีนคร กำแพงเพชร
โครงการก่อสร้างระบบประปาขนาดเล็ก ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต หมู่ที่ 1 บ้านหินดาต ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชรอบต.หินดาต ปางศิลาทอง กำแพงเพชร
โครงการปรับปรุงโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ หมู่ที่ 8 บ้านอุดมทรัพย์ ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชรอบต.หินดาต ปางศิลาทอง กำแพงเพชร
โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต ประจำปีงบประมาณ 2563อบต.หินดาต ปางศิลาทอง กำแพงเพชร
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.อบต.หินดาต ปางศิลาทอง กำแพงเพชร
ประชาสัมพันธ์ปฏิทินการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยพิการประจำเดือนกันยายน 2563อบต.ลานดอกไม้ตก โกสัมพีนคร กำแพงเพชร
คำชี้แจงการส่งแบบประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอบต.ลานดอกไม้ตก โกสัมพีนคร กำแพงเพชร
ประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสรุปผลการดำเนินงานโครงการรณรงค์และส่งเสริมลดปริมาณขยะ การทิ้งขยะ การคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี ประจำปีงบประมาณ 2563อบต.หินดาต ปางศิลาทอง กำแพงเพชร
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต เรื่อง ขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563อบต.หินดาต ปางศิลาทอง กำแพงเพชร
การให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนผู้ประสบสาธารณภัยอบต.ลานดอกไม้ตก โกสัมพีนคร กำแพงเพชร
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563อบต.หินดาต ปางศิลาทอง กำแพงเพชร
วัดในตำบลลานดอกไม้ตกอบต.ลานดอกไม้ตก โกสัมพีนคร กำแพงเพชร
โครงการส่งเสริมประเพณีหล่อเทียนจำนำพรรษา ประจำปีงบประมาณ 2562อบต.หินดาต ปางศิลาทอง กำแพงเพชร
ลำดับที่ 1-20 | 1/5 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.19s. 0.50MB