เมนูหลัก

ข่าวสาร อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563อบต.หินดาต ปางศิลาทอง กำแพงเพชร
โครงการขุดลอกแก้มลิงสาธารณะหมู่ที่ 5 บ้านใหม่เชียงราย ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชรอบต.หินดาต ปางศิลาทอง กำแพงเพชร
โครงการขุดลอกลำคลองอีเก้งหมู่ที่ 13 บ้านใหม่เริงกะพง ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชรอบต.หินดาต ปางศิลาทอง กำแพงเพชร
โครงการขุดลอกลำคลองและขุดลอกแก้มลิงสาธารณะ ภายในตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 2 โครงการอบต.หินดาต ปางศิลาทอง กำแพงเพชร
ประชาสัมพันธ์การลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 90%อบต.หินดาต ปางศิลาทอง กำแพงเพชร
โครงการก่อสร้างระบบประปา หมู่ที่ 8 บ้านอุดมทรัพย์ ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชรอบต.หินดาต ปางศิลาทอง กำแพงเพชร
ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2563อบต.หินดาต ปางศิลาทอง กำแพงเพชร
ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2563อบต.หินดาต ปางศิลาทอง กำแพงเพชร
ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2563อบต.หินดาต ปางศิลาทอง กำแพงเพชร
ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2563อบต.หินดาต ปางศิลาทอง กำแพงเพชร
โครงการดาดคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านเริงกะพง ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชรอบต.หินดาต ปางศิลาทอง กำแพงเพชร
โครงการขยายเขตไฟฟ้า 3 เฟส โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชรอบต.หินดาต ปางศิลาทอง กำแพงเพชร
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต เรื่อง การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาตอบต.หินดาต ปางศิลาทอง กำแพงเพชร
โครงการขุดลอกสระประปา หมู่ที่ 7 บ้านหนองสังกะสี ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชรอบต.หินดาต ปางศิลาทอง กำแพงเพชร
โครงการขุดลอกสระประปา หมู่ที่ 7 บ้านหนองสังกะสี ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชรอบต.หินดาต ปางศิลาทอง กำแพงเพชร
จ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกคลองภายในตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 2 โครงการอบต.หินดาต ปางศิลาทอง กำแพงเพชร
ประชาสัมพันธ์การลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท เพื่อช่วยบรรเทาวิกฤตเศรษฐกิจในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 โดยลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในอัตรา 90% ของจำนวนภาษีที่จะต้องเสียในปี 2563 ดังนี้อบต.หินดาต ปางศิลาทอง กำแพงเพชร
ประกาศแผนการเสริมสร้างมาตฐาน วินัย คุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563อบต.หินดาต ปางศิลาทอง กำแพงเพชร
บันทึกข้อตกลงร่วมกันของบุคลากร ตามประกาศ เรื่อง กำหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้อบต.หินดาต ปางศิลาทอง กำแพงเพชร
ประกาศนโยบายการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์อบต.หินดาต ปางศิลาทอง กำแพงเพชร
ลำดับที่ 1-20 | 1/5 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.16s. 0.50MB