เมนูหลัก

ข่าวสาร อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
‼️อาการต้องสงสัย ‼️ "ไวรัสโคโรน่าสายพันธ์ุใหม่" 2019อบต.ลานดอกไม้ตก โกสัมพีนคร กำแพงเพชร
กิจกรรมลดค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5อบต.ลานดอกไม้ตก โกสัมพีนคร กำแพงเพชร
โครงการส่งเสริมงานด้านสาธารณสุข โดยฝึกอบรมให้ความรู้และป้องกันโรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อ โรคอุบัติใหม่ ขององค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ตก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563อบต.ลานดอกไม้ตก โกสัมพีนคร กำแพงเพชร
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2562อบต.ลานดอกไม้ตก โกสัมพีนคร กำแพงเพชร
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562อบต.ลานดอกไม้ตก โกสัมพีนคร กำแพงเพชร
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2562อบต.ลานดอกไม้ตก โกสัมพีนคร กำแพงเพชร
โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง แบบ LED หมู่ที่ 1 บ้านหินดาต ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชรอบต.หินดาต ปางศิลาทอง กำแพงเพชร
โครงการก่อสร้างบ่อพักน้ำ หมู่ที่ 8 บ้านอุดมทรัพย์ ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร อบต.หินดาต ปางศิลาทอง กำแพงเพชร
โครงการต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชรอบต.หินดาต ปางศิลาทอง กำแพงเพชร
ประชาสัมพันธ์งบทดลองปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 31 มกราคม 2563อบต.หินดาต ปางศิลาทอง กำแพงเพชร
ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอบต.หินดาต ปางศิลาทอง กำแพงเพชร
โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นลำคลองอีเก้ง หมู่ที่ 13 บ้านใหม่เริงกะพง ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร อบต.หินดาต ปางศิลาทอง กำแพงเพชร
โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายหมู่ที่ 10 บ้านจอมทองพัฒนา เชื่อมหมู่ที่ 7 บ้านหนองสังกะสี) ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชรอบต.หินดาต ปางศิลาทอง กำแพงเพชร
โครงการขยายเขตไฟฟ้า (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเริงกะพง) หมู่ที่ 3 บ้านเริงกะพง ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชรอบต.หินดาต ปางศิลาทอง กำแพงเพชร
เรื่อง: ประกาศ การเปิดสมัยสามัญประจำปีสมัยแรกของปีพ.ศ.2563 ระหว่างวันที่ 1-15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563อบต.หินดาต ปางศิลาทอง กำแพงเพชร
แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 อบต.หินดาต ปางศิลาทอง กำแพงเพชร
แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชรอบต.หินดาต ปางศิลาทอง กำแพงเพชร
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ อบต.หินดาตอบต.หินดาต ปางศิลาทอง กำแพงเพชร
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต เรื่อง กำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ พ.ศ. 2563อบต.หินดาต ปางศิลาทอง กำแพงเพชร
สาระน่ารู้ เกี่ยวกับสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (PM 2.5)อบต.ลานดอกไม้ตก โกสัมพีนคร กำแพงเพชร
ลำดับที่ 1-20 | 1/5 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.18s. 0.50MB