เมนูหลัก

แผนงาน/รายงาน อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
งบทดลอง ปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563อบต.หินดาต ปางศิลาทอง กำแพงเพชร
งบทดลอง ปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563อบต.หินดาต ปางศิลาทอง กำแพงเพชร
งบทดลอง ปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563อบต.หินดาต ปางศิลาทอง กำแพงเพชร
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563อบต.หินดาต ปางศิลาทอง กำแพงเพชร
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ประจำปี 2562อบต.หินดาต ปางศิลาทอง กำแพงเพชร
ปรับปรุงโครงสรา้งแผนอัตรากำลัง 3 ปี ครั้งที่1/2563 ประจำปีงบประมาณ 2563 (กำหนดโครงสร้างประเภทสามัญ)อบต.หินดาต ปางศิลาทอง กำแพงเพชร
รายงานกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2562 ถึง เดือน มีนาคม 2563อบต.หินดาต ปางศิลาทอง กำแพงเพชร
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงินรวมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาส 4 ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม ถึงเดือน กันยายน 2563อบต.หินดาต ปางศิลาทอง กำแพงเพชร
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงินรวมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาสที่3 ตั้งแต่เดือน เมษายน ถึงเดือนมิถุนายน 2563อบต.หินดาต ปางศิลาทอง กำแพงเพชร
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต เรื่องแผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2563 ไตรมาส 2 ตั้งแต่เดือน มกราคม ถึงเดือน มีนาคม 2563อบต.หินดาต ปางศิลาทอง กำแพงเพชร
งบทดลอง ปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563อบต.หินดาต ปางศิลาทอง กำแพงเพชร
ข้อมูลการเงินการคลังรายรับจริง-รายจ่ายจริงประจำปี 2562อบต.หินดาต ปางศิลาทอง กำแพงเพชร
คู่มือการปฎิบัติงาน (กองการศึกษา)อบต.หินดาต ปางศิลาทอง กำแพงเพชร
คู่มือการปฎิบัติงาน (กองคลัง)อบต.หินดาต ปางศิลาทอง กำแพงเพชร
คู่มือการปฎิบัติงาน (สำนักปลัด)อบต.หินดาต ปางศิลาทอง กำแพงเพชร
งบทดลองปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 30 เมษายน 2563อบต.หินดาต ปางศิลาทอง กำแพงเพชร
คู่มือการปฎิบัติงาน (กองสาธารณสุข)อบต.หินดาต ปางศิลาทอง กำแพงเพชร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 2 บ้านมอเจริญ ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ฯ (ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์อบต.หินดาต ปางศิลาทอง กำแพงเพชร
แบบคำร้องขอลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดอบต.หินดาต ปางศิลาทอง กำแพงเพชร

ลำดับที่ 1-20 | 1/3 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.19s. 0.50MB