เมนูหลัก

แผนงาน/รายงาน อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
คู่มือการปฎิบัติงาน (กองการศึกษา)อบต.หินดาต ปางศิลาทอง กำแพงเพชร
คู่มือการปฎิบัติงาน (กองคลัง)อบต.หินดาต ปางศิลาทอง กำแพงเพชร
คู่มือการปฎิบัติงาน (สำนักปลัด)อบต.หินดาต ปางศิลาทอง กำแพงเพชร
งบทดลองปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 30 เมษายน 2563อบต.หินดาต ปางศิลาทอง กำแพงเพชร
คู่มือการปฎิบัติงาน (กองสาธารณสุข)อบต.หินดาต ปางศิลาทอง กำแพงเพชร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 2 บ้านมอเจริญ ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ฯ (ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์อบต.หินดาต ปางศิลาทอง กำแพงเพชร
แบบคำร้องขอลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดอบต.หินดาต ปางศิลาทอง กำแพงเพชร
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน (ต.ค.62-มี.ค.63) ประจำปี 2563 (สำนักปลัด) ทะเบียนพาณิชย์อบต.หินดาต ปางศิลาทอง กำแพงเพชร
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการคู่มือประชาชน ตาม พรบ.อำนวยความสะดวกฯ จำนวน 12 คู่มือ (ต.ค.62-มี.ค.63) ประจำปี 2563อบต.หินดาต ปางศิลาทอง กำแพงเพชร
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน (ต.ค.62-มี.ค.63) ประจำปี 2563 (กองคลัง)อบต.หินดาต ปางศิลาทอง กำแพงเพชร
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน (ต.ค.62-มี.ค.63) ประจำปี 2563 (กองการศึกษาฯ)อบต.หินดาต ปางศิลาทอง กำแพงเพชร
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน (ต.ค.62-มี.ค.63) ประจำปี 2563 (กองช่าง)อบต.หินดาต ปางศิลาทอง กำแพงเพชร
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน (ต.ค.62-มี.ค.63) ประจำปี 2563 (สำนักปลัด) งานพัฒนาชุมชนอบต.หินดาต ปางศิลาทอง กำแพงเพชร
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563อบต.หินดาต ปางศิลาทอง กำแพงเพชร
รายงานแสดงผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563อบต.หินดาต ปางศิลาทอง กำแพงเพชร

ลำดับที่ 1-20 | 1/3 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.12s. 0.50MB