เมนูหลัก

แผนงาน/รายงาน อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
รายงานแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรับ ประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564อบต.หินดาต ปางศิลาทอง กำแพงเพชร
งบทดลอง ปีงบประมาณ 2564 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563อบต.หินดาต ปางศิลาทอง กำแพงเพชร
งบทดลอง ปีงบประมาณ 2564 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563อบต.หินดาต ปางศิลาทอง กำแพงเพชร
รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563อบต.ลานดอกไม้ตก โกสัมพีนคร กำแพงเพชร
งบทดลอง ปีงบประมาณ 2564 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563อบต.หินดาต ปางศิลาทอง กำแพงเพชร
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต เรื่อง รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563อบต.หินดาต ปางศิลาทอง กำแพงเพชร
ประชาสัมพันธ์งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563อบต.หินดาต ปางศิลาทอง กำแพงเพชร
จดหมายข่าวอบต.ลานดอกไม้ตก โกสัมพีนคร กำแพงเพชร
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงินรวมประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาส 1 - ไตรมาส 4 (เดือนตุลาคม 2563 - กันยายน 2564)อบต.หินดาต ปางศิลาทอง กำแพงเพชร
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงินรวมประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาส 1 (เดือนตุลาคม 2563 - ธันวาคม 2563)อบต.หินดาต ปางศิลาทอง กำแพงเพชร
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563อบต.หินดาต ปางศิลาทอง กำแพงเพชร
งบทดลอง ปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 30 กันยายน 2563อบต.หินดาต ปางศิลาทอง กำแพงเพชร
รายงานผลความพึงพอใจการให้บริการประจำปี 2563อบต.หินดาต ปางศิลาทอง กำแพงเพชร
งบทดลอง ปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563อบต.หินดาต ปางศิลาทอง กำแพงเพชร
งบทดลอง ปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563อบต.หินดาต ปางศิลาทอง กำแพงเพชร
งบทดลอง ปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563อบต.หินดาต ปางศิลาทอง กำแพงเพชร
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563อบต.หินดาต ปางศิลาทอง กำแพงเพชร
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ประจำปี 2562อบต.หินดาต ปางศิลาทอง กำแพงเพชร
ปรับปรุงโครงสรา้งแผนอัตรากำลัง 3 ปี ครั้งที่1/2563 ประจำปีงบประมาณ 2563 (กำหนดโครงสร้างประเภทสามัญ)อบต.หินดาต ปางศิลาทอง กำแพงเพชร
รายงานกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2562 ถึง เดือน มีนาคม 2563อบต.หินดาต ปางศิลาทอง กำแพงเพชร

ลำดับที่ 1-20 | 1/4 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.10s. 0.75MB