นางสาวนภัสวรรณ บุตรดี
นายกอบต.ลานดอกไม้ตก
086 9234532

ออนไลน์ 210 คน

เยี่ยมชม 5,889 คน

ข่าวสารในเครือข่าย
วันที่นำขึ้นหน่วยงานเรื่อง
9 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาตประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นลำคลองส้ม หมู่ที่ 3 บ้านเริงกะพงตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร
7 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาตบันทึกข้อตกลงร่วมกันของบุคลากร ตามประกาศ เรื่อง กำหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ประจำปี 2564
5 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาตประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (มกราคม 2564 ถึง มีนาคม 2564)
2 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ตกรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน
1 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ตกITA2564 (การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ)
24 มี.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาตการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่1 วันที่ 1 เมษษยน พ.ศ.2564
24 มี.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาตแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564-2566
21 มี.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ตกรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน
19 มี.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาตแบบรายงาน งส.1 (ประจำเดือน มีนาคม 2564)
18 มี.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาตรายงานแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรับ ประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
18 มี.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาตประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต เรื่อง รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
18 มี.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาตประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปี พ.ศ.2564 ไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่เดือน มกราคม 2564 ถึง เดือนมีนาคม 2564
17 มี.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาตรายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปี 2564 (ต.ค.63 - มี.ค.64)
17 มี.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาตคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อบต.หินดาต (ITA) ประจำปี 2564
16 มี.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาตประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต เรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลตำแหน่งสายงานผู้บริหารเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง
16 มี.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ตกแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566
15 มี.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ตกการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
15 มี.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ตกการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการ
15 มี.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ตกการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
15 มี.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาตประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต เรื่อง การเก็บและขนย้ายขยะมูลฝอยที่เป็นพิษหรือขยะอันตรายจากชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/5 | แสดง 20 จาก 100 รายการ
เปลี่ยนภาษา